บทสัมภาษณ์ EP.4 ผตจ.ปราจีนบุรี

OAG default image view

บทสัมภาษณ์ EP.3 ผตจ.สระบุรี

OAG default image view

บทสัมภาษณ์ EP.1ผตจ.พระนครศรีอยุธยา

OAG default image view

บทสัมภาษณ์EP.2ผตจ.นครนายก

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการซ่อมอู่เรือสัตหีบ.

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการบำบัดน้ำเสีย กทม.

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการจ้างที่ปรึกษาปี'64, การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ.

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะฯ จ.ยโสธร

OAG default image view

ผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

OAG default image view

Pages