หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน(ตอน๒) ผลการตรวจสอบฯ

OAG default image view

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน(ตอน๑)

OAG default image view

บทบาทสตง.ไทย(ในเวทีต่างประเทศ), ผลการตรวจสอบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

OAG default image view

ลักษณะงานตรวจสอบของ สตง., การทุจริตในท้องถิ่น

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการใช้พลังานฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการบังคับการใช้กฎหมายของกรมโยธาฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบการศึกษาอาชีวะ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการบำบัดน้ำเสียสวนสาธารณะ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ฯ การเที่ยวท่องเมืองรอง

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบพรัพยากรป่าไม้ ฯ

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์..

OAG default image view

ผลการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการชุมชน

OAG default image view

ผลการตรวจสอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ

OAG default image view

การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือฯจันทบุรี

OAG default image view

แนวทางการตรวจสอบช่วงโควิดฯ

OAG default image view

Pages