การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ(ภาคเหนือ)

OAG default image view

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ชลบุรี

OAG default image view

ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จ.แพร่

OAG default image view

ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.นครสวรรค์

OAG default image view

ส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง จ.น่าน

OAG default image view

ยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษกิจฐานรากฯ จ.ยโสธร

OAG default image view

มาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จ.อุตรดิตถ์

OAG default image view

ตรวจสอบแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง

OAG default image view

โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

OAG default image view

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

OAG default image view

คอร์รัปชั่น การทุจริต

OAG default image view

ตรวจสอบรับปรุงคอมพิวเตอร์ ฯ

OAG default image view

ตรวจสอบการควบคุมแรงงานต่างด้าว

OAG default image view

ตรวจสอบการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

OAG default image view

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาขาดแคลน

OAG default image view

ตรวจสอบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

OAG default image view

Pages