30 มี.ค.60

OAG default image view

23 มี.ค.60

OAG default image view

16 มี.ค.60

OAG default image view

9 มี.ค.60

OAG default image view

ตรวจสอบดำเนินงาน 2 มี.ค.60

OAG default image view

ตรวจสอบดำเนินงาน 23 ก.พ60

OAG default image view

ตรวจสอบดำเนินงาน 16 ก.พ60

OAG default image view

รายงานผลการดำเนินงาน 5 ม.ค.60

OAG default image view

ผลการตรวจสอบ 3 เรื่อง 15 ธ.ค.59

OAG default image view

กรณีตรวจสอบเชิงป้องปราม (๔)

OAG default image view

กรณีตรวจสอบเชิงป้องปราม (๓)

OAG default image view

กรณีตรวจสอบเชิงป้องปราม (๒)

OAG default image view

กรณีตรวจสอบเชิงป้องปราม (๑)

OAG default image view

ตัวอย่างการตรวจสอบที่พบพิรุธ ผิดปกติ ในส่วนท้ัองถิ่น

OAG default image view

ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ผิดปกติ มีพิรุธ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ของอปท.(3)

OAG default image view

การตรวจสอบสืบสวน และกรณีตัวอย่างที่ตรวจพบ

OAG default image view

Pages