ลำดับ รายการดาวน์โหลด เอกสาร วันที่
1 รับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน PDF icon ร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินPDF icon แบบรับฟังความคิดเห็นFile เอกสารแนบ ๑.docxFile เอกสารแนบ ๒.docx 28/11/2561
2 แบบ อปท.1 และ อปท.2 Office spreadsheet icon แบบ อปท.1 และ อปท.2 30/01/2560
3 คำถาม-คำตอบ แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน PDF icon คำถาม-คำตอบ 30/01/2560
4 เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน PDF icon บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 25/01/2560
5 เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน PDF icon บทบาทของผู้บริหารระดับสูง 30/01/2560
6 ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน File ตัวอย่างแบบประเมินฯ 25/01/2560
7 แบบ ปย.2 Microsoft Office document icon แบบ ปย.2 25/01/2560
8 แบบ ปย.1 File แบบ ปย.1 25/01/2560
9 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-1PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-2PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-3PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-4PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-5PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-6PDF icon แนวทางการควบคุมภายใน-7 21/12/2559
10 แบบ ปส. Microsoft Office document icon แบบ ปส. 21/12/2559
11 แบบ ปอ.3 Microsoft Office document icon แบบ ปอ.3 21/12/2559
12 แบบ ปอ.2 Microsoft Office document icon แบบ ปอ.2 21/12/2559
13 แบบ ปอ.1 Microsoft Office document icon แบบ ปอ.1 19/12/2559