Details

สตง. เสนอรายงานการศึกษาปัญหาการกำหนดเงื่อนไขให้ที่ปรึกษาต้องแสดงข้อมูลรายได้พื้นฐาน พร้อมแนบหลักฐานในเอกสารประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาในระบบ e-GP ชี้อาจทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอของที่ปรึกษาว่าจะพิจารณาตาม TOR หรือตามประกาศฯ รวมถึงอาจทำให้มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอแต่ละโครงการน้อยราย ล่าสุดได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ ถึงกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป
Date 20 มิถุนายน 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน