Details

สตง. ยกกรณีศึกษาผลการตรวจสอบโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวไทย วงเงินกว่า 300 ล้านบาท
พบหลายปัญหาที่อาจกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
Date 30 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน