Details

สตง. ค้านกรณีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งงบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. วงเงิน 100 ล้านบาท
Date 14 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน