รายละเอียด:

สตง. ค้านกรณีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตั้งงบประมาณสมทบค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. วงเงิน 100 ล้านบาท
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง