Details

"...จากการสังเกตการณ์อาคารในเขตเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่สุ่มตรวจสอบจำนวน 139 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรม  (77 แห่ง) หอพัก  ห้องเช่า อาคารชุด โรงมหรสพ และสถานบริการ 3 แห่ง  พบว่าอาคารส่วนใหญ่ไม่มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยตาม กฎกระทรวงที่กำหนด โดยมีสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ (1) ไม่มีป้ายผังบริเวณ จำนวน 115 แห่ง (2)ไม่มีป้ายทางหนีไฟ จำนวน 106แห่งและ (3) ไม่มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จำนวน 93 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 82.73 , 76.26 และ 66.91 ของอาคารที่สุ่มตรวจสอบ..."

Date 11 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา