รายละเอียด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
วันที่: 21 มกราคม 2563