วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง