Details

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอนำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หากผู้ใดมีความประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามผ่านทางอีเมล์ inventory1@oag.go.th ภายในวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ
Date 30 มิถุนายน 2563