รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสววรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 7 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)