รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 7 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)