รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ไม้เก็บเอกสารฯ) ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่: 8 พฤศจิกายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิืนภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง