แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
21 สิงหาคม 2564
อปท.จะอุดหนุนเงินอย่างไรให้ถูกต้องตามหน้าที่อำนาจ และระเบียบฯ รวมทั้งประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
 
โดย มณเฑียร เจริญผล  รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน