แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
16 กรกฎาคม 2564
จัดซื้อจัดจ้าง EP.4:การจัดทำ TOR/ราคากลาง โดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่ ว 89 เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย