INTOSAI WGEA
INTOSAI WGEA คืออะไร มีความเกี่ยวข้องกับ สตง. อย่างไร มาทำความรู้จักผ่าน Infographic ที่สร้างสรรค์โดย กลุ่มวิชาการต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ