วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะเจ้าภาพการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) จัดพิธีเปิดการสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบZoom โดยมี พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะประธาน ASOSAI วาระปัจจุบันให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นได้มีการนำเสนอกฎ กติกา มารยาท ในการเข้าร่วมการสัมมนาและสรุปภาพรวมในการสัมมนาหัวข้อ “The ASOSAI and the Next Normal : Resilience amidst Challenges” โดย สตง.ไทย และมีการดำเนินการสัมมนาย่อยโดยประเทศสมาชิกแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) องค์กรตรวจเงินแผ่นดินและการสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลในการตรวจสอบยุคใหม่ 2) องค์กรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) องค์กรตรวจเงินแผ่นดินและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบภาครัฐ และ 4) องค์กรตรวจเงินแผ่นดินและการตอบสนองต่อภัยพิบัติและโรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารระดับสูงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th ASOSAI Symposium) ผ่านระบบออนไลน์ (Online)