วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)” ผ่านระบบออนไลน์  (Zoom Meeting) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ รวมจำนวน 348  คน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยเม็ดเงินมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีผลต่อสังคม เศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินและการบริหารการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของประเทศชาติต่อไป
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
vพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : P
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PP