วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะเจ้าภาพการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 (The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI) จัดพิธีเปิดการประชุมโดยมี สตง.เวียดนาม ประธาน ASOSAI  กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มีการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 55 ณ กรุงฮานอย และมีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการและกิจกรรมสำคัญในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิกต่อที่ประชุม อาทิ รายงานกิจกรรมของคณะมนตรีและเลขาธิการ รายงานการจัดการทางการเงิน รายงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ รายงานโครงการเงินช่วยเหลือประเทศสมาชิก ASOSAI ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รายงานแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนรายงานความร่วมมือกับองค์กรในภูมิภาคท้องถิ่น เป็นต้น ในการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไทยได้รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสมัชชา ASOSAI ครั้งที่ 15 และปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ต่อที่ประชุมด้วย
 
ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสมัชชา (ASOSAI Assembly) ครั้งที่ 15 การประชุมคณะมนตรี (ASOSAI Governing Board) ครั้งที่ 56 และ 57 และการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ (ASOSAI Symposium) ครั้งที่ 8 โดยมีผู้นำขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นทั่วโลกจำนวน 60 ประเทศ ประมาณ 300 คน เข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Virtual Meeting  ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารระดับสูง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ด้วย
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 56 ( The 56th Governing Board Meeting of ASOSAI)