วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00-22.30 น. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์) ณ ห้องคำนึงชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
การประชุมคณะมนตรีดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกคณะมนตรี จำนวน 20 ประเทศ มีกำหนดจัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมความคืบหน้าของ INTOSAI และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้เดิมมีกำหนดจัดการประชุม ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมแบบออนไลน์
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)
การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)