วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563