วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 8 จำนวน 22 ราย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม