วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดย พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มอบเงินในนามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 750,000.- บาท เพื่อร่วมสมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)" ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19