เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายมณเฑียร  เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง" (Fundamental of Railway Engineering Audit) รุ่นที่ 2  ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีเปิด และมี นายนคร  จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร