วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีนางสาวกาญจนา ทารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายลักษณะงานในหัวข้อ "ส่วนงานสายกำกับบัญชี" ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน