วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม  2561 นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ITA Awards)โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรางวัลผลการประเมินสูงสุดประเภทองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ
ศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานประเภทอื่นๆ
จำนวนทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)