เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อวิชา การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรอิสระ : การแก้ไขปัญหาการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในโครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10  ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.