วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Chen Chenzhao รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรตามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไทย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จ. เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2561
 
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปตง. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน