เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อกระตุ้นและสร้างความสนใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการประกาศเจตจำนงร่วมกันของทุกพรรคการเมืองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงออกร่วมกันถึงการยอมรับของทุกภาคส่วนของสังคม และประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ เกิดการตื่นตัวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร