เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ  ประชุมหารือร่วมกับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้หน้าที่และอำนาจของทั้งสององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกรณีปัญหาการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน การเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ฯลฯ และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมต่อสื่อมวลชน ณ  ห้องประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.