เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15) ครั้งที่ 1/2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อยุติในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15)
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15)
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15)
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15)
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15)