วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 1-15) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการของส่วนภูมิภาค ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563