ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
ในกรณีจัดซื้อที่ดินกรณีพิเศษสามารถกระทำได้หรือไม่ (วงเงินเกิน 1 ล้านบาท)
คำตอบ: 
การจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง  ส่วนราชการสามารถจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ตามข้อ 23 (7)  แต่ไม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดให้จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ