Details

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ สตง. ในส่วนกลาง จัดกิจกรรมพิเศษบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนจาก 3 โรงเรียนในเขตประเวศ รวม 423 คน ตระหนักถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรู้รักษ์เงินแผ่นดิน

Date 18 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าว PPTV 36