รายละเอียด:

“...โรงเรียนสังกัด อปท. ที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีปัญหาสัญญาณจากระบบอินเทอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร บุคลากรครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ไม่มีการใช้ชุดอุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนหลังจากได้รับชุดอุปกรณ์แล้วนานถึง 11 เดือน ในขณะที่โรงเรียนสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับชั้นอนุบาล) ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สมวัย เนื่องจากไม่มีหลักสูตรสาหรับเด็กปฐมวัยในคลังสื่อห้องเรียนแห่งคุณภาพ DLIT ซึ่งโรงเรียนต้องนามาใช้ เพื่อจัดการเรียน การสอน...”
วันที่: 13 มีนาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา