รายละเอียด:

เปิดผลรายงาน สตง.ตรวจสอบเก็บภาษี 'โรงเรือน-ที่ดิน'ของ กทม.
วันที่: 24 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน
เปิดผลรายงาน สตง.ตรวจสอบเก็บภาษี 'โรงเรือน-ที่ดิน'ของ กทม.