Details

"...ในพื้นที่อําเภอหนองเรือ ผู้เช่าขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร แต่มีการใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยด้วย โดยมีการปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย และเตรียมพื้นที่ เตรียมวัสดุ เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยไม่ได้ขออนุญาตและขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า จํานวน 5 ราย..."

 


Date 1 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา