Details

“...ทั้งที่ทราบแล้วว่าโครงการได้เลยระยะเวลาตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้วและกลุ่ม/องค์กรเกษตร/ชุมชน ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานได้ แต่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษยังดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง และ ศบกต. จัดทำ
สัญญายืมเงินและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ โดยไม่พิจารณาทบทวนว่าระยะเวลาดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน กลุ่ม/ องค์กรเกษตร/ชุมชนว่าพื้นที่ดำเนินการยังมีความพร้อมหรือความเหมาะสมที่
จะดำเนินการแต่อย่างใด จนทำให้เกิดความเสียหายของผลผลิตพืชใช้น้ำน้อยจำนวนมาก...”
Date 10 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา