ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลมีจำกัด ทางเทศบาลมีความต้องการขยายที่ดินของเทศบาลออกไปเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ เช่น ลานกีฬาตำบล,ลานตากพืชผลทางการเกษตรและก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม โดยที่ดิน ที่ติดกับเขตของเทศบาลทั้งสองด้านนั้น ด้านหนึ่งเจ้าของไม่ยอมขายแต่อีกด้านนั้นเจ้าของนั้นขาย แต่ติดตรงที่เจ้าของที่ดินที่จะขายนั้น เจ้าของที่ดินมีตำแหน่ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลนี้ อยากทราบว่า ทางเทศบาลจะจัดซื้อได้หรือไม่ ถ้าจัดซื้อได้ต้องทำด้วยวิธีไหนอย่างไรและใช้ระเบียบตัวไหน
คำตอบ: 
กรณีเทศบาลมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะจัดซื้อที่ดินเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ  เทศบาลสามารถดำเนินการจัดซื้อได้โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 และ 22 แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงฐานะการคลังของเทศบาลประกอบด้วยอนึ่ง ในโอกาสต่อไปหากมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 สามารถหารือไปที่ฝ่ายกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์  02-241-9035-6 ได้โดยตรง