ประเภท: 
มาตรฐานการควบคุมภายใน
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ สตง. ตรวจสอบ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 5 ตั้งแต่ 27 ต.ค. 44 รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่ หากต้องปฏิบัติตามควรมีหนังสือกำชับให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติด้วย
คำตอบ: 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 3 หน่วยรับตรวจที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ รวมถึงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น รัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ฉบับนี้ด้วย