รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี)
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง