Details

สตง. แจงผลการตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 วงเงิน 232.71 ล้านบาท พบการใช้อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเสี่ยงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่า
Date 14 มีนาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน