Details

สตง. ร่วมสนับสนุน กทม. มุ่งสู่ “มหานครปลอดภัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของแผนพัฒนาฯ 20 ปี โดยเข้าตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแบบต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อผลักดันให้ กทม. เป็นเมืองปลอดอุบัติเหตุ ปลอดภัยพิบัติ และสิ่งก่อสร้างปลอดภัย 
Date 17 มิถุนายน 2564
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน