Details

สตง. เผยกรณีศึกษาการตรวจสอบความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน โดยยกกรณี สตง. มีข้อเสนอแนะให้ กฟผ. พิจารณาทบทวนการบริจาคเงินให้สมาคมพัฒนาแม่เมาะปีละ 30 ล้านบาท ภายหลังตรวจสอบพบว่าสมาคมฯ มีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการพัฒนาไปจากเดิม อีกทั้งยังได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นเป็นจำนวนมาก ล่าสุดบอร์ด กฟผ. มีมติยกเลิกการบริจาคเงินดังกล่าว พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
Date 22 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน