รายละเอียด:

"...จากการตรวจสอบพบว่า ระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 จนถึง สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 ปื 3 เดือน และไม่ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณเป็นค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย FREE WIFI แก่ประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาประกันสัญญา รวมทั้งไม่มีการตำเนินการ      นำครุภัณฑ์ของระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI โดยเฉพาะกล่องเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง AP (Access Point)       ที่ติตตั้งตามเสาไฟฟ้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์..จากการสอบถามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง FREE WIFI ทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 83 คน พบว่า ระหว่างที่ อบจ.เชียงใหม่ เปิดสัญญาณ ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก สัญญาณ WIFI ของโครงการ จำนวน 79 คน จาก 83 คน คิดเป็นร้อยละ 95.18..."                                                  

วันที่: 27 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา