รายละเอียด:

บทบทาหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 มีอะไร?
วันที่: 28 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: คมชัดลึก