รายละเอียด:

รายงานสรุปผลการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านการต่างประเทศในการประชุมวิชาการ National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2018
ลงวันที่: 11 ธันวาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักการต่างประเทศ