รายละเอียด:

รายงานวิจัยเรื่อง Measuring on Improving about audit function in detecting fraud and corruption และแนวทางการเผยแพร่งานวิจัยของ สวพ.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 16 มกราคม 2558