รายละเอียด:

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
ลงวันที่: 13 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน